VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Společnost NEUMANN FOOD s.r.o., se sídlem Praha 1, Jindřišská 901/5, PSČ 11000, IČ: 27975703, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C184262, je provozovatelem ZOO Plasy a FANTASY GOLF Plasy na adrese Plzeňská 37, 33 101 Plasy (dále jako "NEUMANN FOOD").

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností NEUMANN FOOD s.r.o, a objednatelem služby nebo zboží, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré tyto smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito "VOP". Vztahy, které neupravují tyto VOP, se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Poskytovatelem služby (dále také "poskytovatel") je firma NEUMANN FOOD s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti, přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby. Objednatel služby nebo též objednatel - objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami nebo také podnikatel, který užívá služby za účelem podnikatelské činnosti.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď, přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

2. Poskytnutí zboží / služeb

Službou jsou veškeré služby poskytované poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

VOUCHER nebo VSTUPENKA (dále jen. POUKAZ) je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží a služby poskytovatele s unikátním kódem. Při vstupu do areálu příjemce služby předloží tento poukaz (vytištěný nebo v elektronické podobě na obrazovce telefonu nebo tabletu), který bude na pokladně zkontrolován.

Poukaz je opatřený unikátním kódem (tj. evidenční číslem) a je doručovány objednateli elektronicky, na uvedenou emailovou adresu.

3. Doba platnosti poukázky - služeb

Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu, je uvedena na zaslaném poukazu. A pokud není uvedeno je to 12 měsíců od zakoupení (zaplacení) poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení peněz, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu. 

4. Rezervace termínu návštěvy

Poukaz, který je spojen s prohlídkou zákulisí, ubytováním nebo den s ošetřovatelem je potřeba domluvit alespoň 3 týdny předem! Využijte prosím kontaktů na www stránkách. Termín je platný až po jeho potvrzení ze strany provozovatele ZOO Plasy a FANTASY GOLF Plasy.

5. Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb). Od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Souhlasem příjemce služeb s těmito VOP se rozumí souhlas zaslaný při objednávce služby - nákup služby. Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.pomahamezooplasy.cz nebo www.zooplasy.cz.

6. Cena a platební podmínky

Cena nabízených poukazů je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách poskytovatele služeb. Platba musí být provedena v měně uvedené na faktuře. V případě úhrady online platební kartou, hradí zákazník veškeré poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

7. Stornování objednávky

Příjemce služby je oprávněn zrušit stornovat objednávku služby nejpozději 15 kalendářních dnů po zaplacení služby (poukazu nebo Voucheru).

Do doby platnosti poukazu může po domluvě s poskytovatelem - společností NEUMANN FOOD s.r.o., domluvit se na případné výměně za jinou službu ve stejné hodnotě. Dále může využít i své oprávnění převést službu na třetí osobu. 

V případě balíčku služeb obsahujícím ubytování je příjemce povinen uhradit náklady za storno veškerých služeb týkajících se ubytování ve výši 50% z celkové ceny objednaného balíčku v případě storna domluveného termínu kratším než 14 dnů před objednaným termínem.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s poukazem pro tuto službu určeným (tj. označeným popisem služby a evidenčním číslem) a poukaz odevzdat poskytovateli služeb na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby platný poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby

8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb, potřebné pro komunikaci, mohou být použity pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn, včetně rezervace služeb (aktivit), marketingových aktivit a propagace zboží a služeb NEUMANN FOOD s.r.o., s čímž příjemce služeb projevuje svůj souhlas akceptací těchto VOP. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito VOP i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).